33 drzewa w Lesie Miejskim w złym stanie. Zostaną wycięte

33 drzewa w Lesie Miejskim w złym stanie. Zostaną wycięte

Nadleśnictwo Giżycko wystąpiło z wnioskiem do Zespołu Ochrony Lasu w Olsztynie o przeprowadzenie fachowej ekspertyzy i wystawienie oceny w zakresie zagrożenia sanitarnego drzewostanów. W ten sposób przedstawiciele organu chcieli uzyskać informacje na temat dalszego postępowania z drzewami.

Decyzja o wystosowaniu wniosku została podjęta w lipcu. Wówczas na terenie uroczyska w Lesie Miejskim w Gajewie koło Giżycka zaobserwowano, że pojedyncze modrzewie zaczynają obumierać. W wyniku podjętych działań zdołano ustalić, że bezpośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy jest kornik modrzewiowiec.

Konieczność wycinki drzew po ekspertyzie

Wniosek Nadleśnictwa Giżycko spotkał się z wystosowaniem zaleceń ze strony Zespołu Ochrony Lasu. W ich ramach Nadleśnictwo powinno usunąć i wywieźć drzewa zasiedlone poza strefę zagrożenia. W argumentacji ZOL-u jest to jedyna skuteczna metoda ograniczenia występowania kornika modrzewiowca i zahamowanie jego dalszych działań w kontekście najcenniejszych modrzewi na terenie uroczyska.

Zalecenia wydane przez Zespół Ochrony Lasu spowodowały, że od 10 sierpnia przedstawiciele giżyckiego Nadleśnictwa rozpoczną proces sukcesywnego usuwania zasiedlonych przez kornika modrzewi.

33 drzewa zostaną usunięte

W ramach procesu wycinania usunięte zostaną 33 drzewa w następujących lokalizacjach: 18f (11 sztuk), 18c (2 sztuki), 20k (13 sztuk), 21a (5 sztuk) i 21c (2 sztuki). Dokładne miejsca, w których znajdują się ,,chore” drzewa Nadleśnictwo Giżycko zamieściło na swojej stronie internetowej.

Jak w przypadku wielu podobnych decyzji, Nadleśnictwo Giżycko było zobligowane do poinformowania o fakcie wycinki drzew odpowiednie organy. O decyzji dowiedziały się już Starostwo Powiatowe w Giżycku, Urząd Gminy Giżycko oraz Urząd Miasta Giżycko.

Kornik modrzewiowiec jest groźnym insektem, występującym przede wszystkim w południowej części Polski, ale w ostatnich latach zaczął się również pojawiać na północy kraju. Pierwsze ogniska rozwoju zaobserwowano w drzewostanach w wieku od 10 do 25 lat, które rosły na żyznych, ale i słabych, piaszczystych siedliskach. Jako przyczynę wzrostu znaczenia kornika modrzewiowca wymienia się przede wszystkim pogorszenie warunków wzrostu drzew, będące następstwem częstego zjawiska suszy w okresie wiosenno-letnim w naszym kraju.