Przygotowania do tegorocznej kwalifikacji wojskowej już w pełni: ustalone zostały daty i szczegóły procedury

Przygotowania do tegorocznej kwalifikacji wojskowej już w pełni: ustalone zostały daty i szczegóły procedury

Harmonogram na ten rok dotyczący kwalifikacji wojskowej został już zaprezentowany i obejmuje on również mieszkańców z naszej okolicy. Ten proces selekcji ma na celu określenie, które osoby są zdolne do pełnienia aktywnej służby wojskowej, zarówno te, których obowiązuje ten wymóg, jak i tych, którzy ochotniczo zgłosili chęć służenia w siłach zbrojnych po ukończeniu 18 roku życia.

Wezwania do stawiennictwa na kwalifikację wojskową są wysyłane indywidualnie przez lokalne władze – wójta lub burmistrza. W przypadku nieotrzymania takiego wezwania, osoby podlegające obowiązkowi kwalifikacji powinny zgłosić się do odpowiedzialnego Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, zgodnie z miejscem ich stałego zameldowania lub czasowego pobytu przekraczającego trzy miesiące.

Planowane jest, że w kwalifikacji wojskowej w 2024 roku uczestniczyć będą:

  • Mężczyźni, którzy przyszli na świat w roku 2005.
  • Mężczyźni urodzeni w latach 2000–2004, którym nie przypisano jeszcze kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
  • Osoby, które zostały uznane za czasowo niezdolne do służby w latach 2022 i 2023, ale ich stan zdrowia poprawił się przed zakończeniem procesu kwalifikacji.